Bezpečnostní listy chemických látek

Dotaz:

Je nutno vytvářet a udržovat seznam bezpečnostních listů chemických látek, se kterými nakládáme, resp. které používáme na některých pracovištích?

Odpověď:

Děkuji za dotaz. Mohu k tomu pouze říct, že neznám žádný předpis, který by ukládal tvorbu a udržování seznamu bezpečnostních listů používaných nebezpečných chemických látek a nejsem si jist, zda z praktického hlediska takový seznam k něčemu je. Určitě bude dost obtížné, a nerentabilní, jej udržovat v aktuálním stavu. Podle mého názoru by dané problematika měla být řešena následovně:

Povinnosti pro provozy při nakládání s chemickými látkami a směsmi obecně

  • seznámit příslušné zaměstnance s vlastnostmi chemické látky a směsi uvedené v bezpečnostním listu (BL)
  • seznámit příslušné zaměstnance s návodem k použití NCHLS a s riziky práce
  • zajistit používání patřičných OOPP
  • seznámit příslušné zaměstnance se způsobem bezpečného skladování – např. skladování v úkapových vanách
  • zajistit, aby chemické látky a směsi nebyly přelévány do nápojových obalů nebo jiných obalů od potravin (na potraviny)
  • zabránit vzájemnému působení při používání a skladování, např. SAVO (obsahuje chlornan sodný a hydroxid sodný) a FIXINELA (obsahuje kyselinou fosforečnou), spolu uvolňují nebezpečný plyn (chlor)
  • seznámit příslušné zaměstnance s postupy při havárii
  • seznámit příslušné zaměstnance s postupy první pomoci
  • pro vybrané látky a směsi vypracovat „Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi“ a projednat je na místně příslušné Hygienické stanici (HS)

Bezpečnostní list (BL)

Pro všechny chemické látky a směsi, se kterými nakládáme, musíme mít v listinné nebo v elektronické podobě aktuální bezpečnostní list – vyžádejte si jej u výrobce (dodavatele). Většina dodavatelů umisťuje BL na své webové stránky.

Aktuální BL musí být zpracován podle nařízení CLP (od 1. 12. 2012), tj. piktogram musí být červenobílý postavený na roh, jsou v něm uvedeny H a P věty.

Značení obalů musí být vždy v souladu s BL.

Chemické látky a směsi je dovoleno používat pouze pro určená použití v bodu 1.2 BL.

BL nemusí být vyvěšen v místě používání na provozu, postačí, je-li v např. počítači, nebo v kanceláři vedoucí na pracovišti a zaměstnanec je s umístěním seznámen (o seznámení nemusí být písemný záznam).

 

 

 

 

Příspěvky