Přehled povinností k zajištění bezpečného provozu technických zařízení

Podle mých zkušeností z praxe to vypadá, že OIP se při svých kontrolách v současné době hodně věnuje otázkám plnění povinností k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 190-193/2022 Sb. Nezřídka jsou těmito kontrolami zjišťovány poměrně závažné závady. Pro usnadnění zajišťování povinností a úkolů vyplývajících ze zmíněných a dalších …

Změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

1. ledna 2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 452/2022 Sb., která mění vyhlášku č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. Nově není periodické pracovnělékařské prohlídky nezbytně nutné provádět u prací kategorie 1 a 2. Výjimkou jsou případy, kdy: Pokud zaměstnavatel, nebo zaměstnanec vyžaduje provádění pracovnělékařských prohlídek, jejich perioda se nemění, …

Vedení provozních deníků vyhrazených technických zařízení

Příspěvek na základě dotazu týkajícího se požadavků na provozní deníky vyhrazených technických zařízení: Podle zák. 250/2021 Sb., § 2 písm. h) se provozní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném …

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti – nové požadavky

1.7. 2022 nabylo účinnosti NV 190/2022 Sb., které na provozovatele vyhrazených elektrických zařízení, kterými jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (viz. odst. 1) …

Určení koordinátora BOZP

Zdroj: https://www.bozpinfo.cz/kdy-urcovat-koordinatora-bozp-na-stavenisti Pokud si nejsme jisti, jestli koordinátora určit, nebo ne, můžeme postupovat podle materiálu Ing. Václava Kápla z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Určení koordinátora a zpracování plánu popsal v následujícím schématu. V něm je dobře vidět, kdy vzniká anebo nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací: Pokud budou žlutě označené parametry současně vyhodnoceny jako aktuální, …

Stohování

a) Stohy, hranice a stohové hromady se smějí zakládat jen na pevné, únosné, rovné a nekluzké vodorovné podlaze a smějí do nich být ukládány jen předměty neměnného tvaru. b) Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. c) Stohy a hranice musí …

Stavební činnost v blízkosti rozvodu plynu

Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás v záležitosti stanoviska, týkajícího se instalace zádržných systémů v těsné blízkosti rozvodu plynu. Na základě vytýčení trasy vedení rozvodu plynu bylo zjištěno, že plyn vede v těsné blízkosti současných zádržných systémů. V této situaci prosím o vaše stanovisko v této záležitosti, že máme plánovanou montáž zádržných systému v …

Je zaměstnanec povinen přijmout jmenování členem preventivní požární hlídky?

13.6.2019, Tomáš Neugebauer, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz) Dotaz: Ve firmě máme problém se jmenováním členů požární hlídky. Je povinností zaměstnance jmenování přijmout a musí plnit úkoly, které mu z této funkce vyplývají? Zaměstnanci se obávají odpovědnosti např. při vzniku požáru, kdy se zjistí, že na pracovišti nebyly zcela splněny podmínky PO (vrstva prachu na konstrukcích, zastavěné přístupy k PHP …

Kontroly a zkoušky objektů pro manipulaci a skladování ropných látek

Objekty, v nichž se ropné látky skladují, vydávají nebo používají, nebo kde se s ropnými látkami manipuluje, musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do povrchových nebo do podzemních vod. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách tzv. vodní zákon podle § 39 ukládá: Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází …

Použití koncepce Modelu excelence EFQM a metodiky Process Quality Management (PQM) pro přezkoumání systému managementu

Model excelence EFQM Vrcholové vedení musí přezkoumávat informace o externích a interních aspektech (4.1 ISO 9001) a informace o zainteresovaných stranách a jejich požadavcích (4.2 ISO 9001). Ke splnění požadavku a vytvoření důkazu o tomto přezkoumání může být použit koncept sebehodnocení organizace jejím klíčovým managementem, např. vrcholovým vedením, s pomocí dotazníku dle Modelu excelence EFQM. …