Bezpečnost při bouracích pracích

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu. Musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. O provedeném průzkumu musí být proveden zápis.

Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Strojní bourání: Krovy a střešní konstrukce mohou být bourány pomocí lan a tažných strojů pouze v případě, že jsou provedena opatření k zajištění stability zbylých částí stavby. Bourání kleneb uvolněním částí konstrukcí, které je zajišťují, je možné pouze strojně. Současně musí být zajištěno, aby zřícená klenba neohrozila pracovníky. Při bourání venkovních zdí vícepodlažních objektů se postupuje z vnější strany objektu. Zdi se nesmějí strhávat rozhoupáním. Budovy sestavené ze železobetonových prefabrikátů lze bourat postupně až po rozpojení jednotlivých prefabrikátů a zajištění jejich stability. Stropní prvky je třeba před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.

Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných objektech, aby nedošlo k jejich zneužití. V případě, že je pro bourání nutný rozvod elektrické energie a pro snížení prašnosti zdroj vody, musí se v objektu zřídit samostatné vedení, které bude zabezpečeno proti poškození.

Před zahájením bouracích prací je třeba stanovit signál, kterým dá v naléhavém případě osoba určená zhotovitelem pokyn k opuštění pracoviště. ! Všechny osoby musejí být s tímto signálem prokazatelně (písemně) seznámeny.!

Bourací práce mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele.

Bourání nebo strhávání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání vysunutých částí staveb, bourání schodišť, strojní bourání a řezání kyslíkem mohou provádět osoby určené zhotovitelem.

Musí být zajištěn stálý dozor vykonávaný osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Stálý dozor je potřeba zajistit také v těch případech, kdy bourací práce probíhají na více místech jedné bourané stavby současně.

Pokud by mohly být osoby provádějící bourací práce ohroženy padajícími předměty nebo materiálem, musejí být v technologickém postupu vykonána taková opatření, aby zajistila jejich bezpečnost.

Pokud jsou při bourání zjištěny další nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného odkladu změnu technologického postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší.

Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

Relevantní právní předpisy:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Zdroje, např.:

https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/Stavebnictvi.pdf

http://www.suip.cz/_files/suip-021dea4d880b091ac8cf903333f2ea87/bezpecnost-prace-ve-stavebnictvi_28_11_2011.pdf

http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/stavebni-technika/bezpecne-bouraci-prace

Příspěvky