Bezpečný provoz jeřábů a zdvihadel

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují.

Za technický stav zdvihacích zařízení, tzn. jeřábů a zdvihadel, zejména za jejich provoz odpovídá písemně určená osoba, která musí zajistit dodržování požadavků „ČSN ISO 12 480–1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně“, požadavků platných, obecně závazných právních předpisů a legislativy, požadavků stanovených v návodu výrobce zařízení a požadavků místního předpisu pro „systém bezpečné práce“ (dále jen SBP).

SBP pro provoz používaných jeřábů a malých zdvihadel sloužících pro zdvihání břemen za pomoci vázacích prostředků dle ČSN ISO 12 480-1 musí obsahovat:

  • navržení činnosti jeřábů
  • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství
  • údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu a příslušenství
  • dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi
  • stanovení kontrolních činností k zajištění všech potřebných dokumentů a záznamů
  • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábů
  • zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu
  • zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při provozu jeřábu
  • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik
  • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na provozu jeřábu

Systém bezpečné práce musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací.

Příspěvky