Řádně, v souladu s aplikovatelnými požadavky předpisů a s požadavky objednatele poskytuji služby odborně způsobilé osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem těchto služeb – odborného poradenství, konzultací, kontrolní a technicko organizační činnosti ad. – je pomáhat organizaci objednatele:

 • k vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek v souladu s požadavky zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“), zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících předpisů v aktuálním znění, ,
 • k plnění povinností zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně
  • VYHLEDÁVÁNÍ NEBEZPEČÍ, HODNOCENÍ RIZIK A URČOVÁNÍ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ
  • ZAŘAZOVÁNÍ PRACÍ DO KATEGORIÍ DLE ZÁK. Č. 258/2000 SB.
  • POSKYTOVÁNÍ POKYNŮ A INFORMACÍ
  • POSKYTOVÁNÍ ŠKOLENÍ
  • ZAJIŠŤOVÁNÍ TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ
  • POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, PRACOVNÍCH ODĚVŮ A OBUVI, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ A OCHRANNÝCH NÁPOJŮ
  • ORGANIZACE PROVĚREK BOZP
 • k zajišťování práv a povinností zaměstnanců dle §106 ZP a jejich účasti na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • při vypracovávání, řízení a aktualizaci dokumentovaných informací (směrnic, pokynů, instrukcí, místních provozně bezpečnostní předpisů, posudků apod.),
 • při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů, a při jednání s nimi. 

Rozsah nezbytných úkonů k zajištění BOZP je určen smlouvou, potvrzenou objednávkou nebo požadavkem.  

Cena za poskytnuté služby je stanovena dohodou obvykle v hodinové sazbě dle skutečné nebo předem odhadnuté potřeby času. Dohoda o tzv. měsíčním paušálu je možná, ale domnívám se, že účtování dle skutečně provedených úkonů je věrohodnější a ve výsledku pro objednatele organizačně i finančně výhodnější.

Příklad: Podle zák. č. 309/2006 Sb., § 9, odst. (3), písm. a) může zaměstnavatel zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti a zaměstnává nejvýše 25 zaměstnanců. Potřebné znalosti v oblasti BOZP může podle konkrétních potřeb získávat, udržovat a uplatňovat s občasnou pomocí odborně způsobilé osoby, aniž by byl zatížen trvalými měsíčními platbami.