Přehled povinností k zajištění bezpečného provozu technických zařízení

Podle mých zkušeností z praxe to vypadá, že OIP se při svých kontrolách v současné době hodně věnuje otázkám plnění povinností k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 190-193/2022 Sb. Nezřídka jsou těmito kontrolami zjišťovány poměrně závažné závady. Pro usnadnění zajišťování povinností a úkolů vyplývajících ze zmíněných a dalších …

Změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

1. ledna 2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 452/2022 Sb., která mění vyhlášku č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. Nově není periodické pracovnělékařské prohlídky nezbytně nutné provádět u prací kategorie 1 a 2. Výjimkou jsou případy, kdy: Pokud zaměstnavatel, nebo zaměstnanec vyžaduje provádění pracovnělékařských prohlídek, jejich perioda se nemění, …

Vedení provozních deníků vyhrazených technických zařízení

Příspěvek na základě dotazu týkajícího se požadavků na provozní deníky vyhrazených technických zařízení: Podle zák. 250/2021 Sb., § 2 písm. h) se provozní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném …

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti – nové požadavky

1.7. 2022 nabylo účinnosti NV 190/2022 Sb., které na provozovatele vyhrazených elektrických zařízení, kterými jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (viz. odst. 1) …

Určení koordinátora BOZP

Zdroj: https://www.bozpinfo.cz/kdy-urcovat-koordinatora-bozp-na-stavenisti Pokud si nejsme jisti, jestli koordinátora určit, nebo ne, můžeme postupovat podle materiálu Ing. Václava Kápla z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Určení koordinátora a zpracování plánu popsal v následujícím schématu. V něm je dobře vidět, kdy vzniká anebo nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací: Pokud budou žlutě označené parametry současně vyhodnoceny jako aktuální, …

Stohování

a) Stohy, hranice a stohové hromady se smějí zakládat jen na pevné, únosné, rovné a nekluzké vodorovné podlaze a smějí do nich být ukládány jen předměty neměnného tvaru. b) Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. c) Stohy a hranice musí …

Stavební činnost v blízkosti rozvodu plynu

Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás v záležitosti stanoviska, týkajícího se instalace zádržných systémů v těsné blízkosti rozvodu plynu. Na základě vytýčení trasy vedení rozvodu plynu bylo zjištěno, že plyn vede v těsné blízkosti současných zádržných systémů. V této situaci prosím o vaše stanovisko v této záležitosti, že máme plánovanou montáž zádržných systému v …

Bezpečnostní listy chemických látek

Dotaz: Je nutno vytvářet a udržovat seznam bezpečnostních listů chemických látek, se kterými nakládáme, resp. které používáme na některých pracovištích? Odpověď: Děkuji za dotaz. Mohu k tomu pouze říct, že neznám žádný předpis, který by ukládal tvorbu a udržování seznamu bezpečnostních listů používaných nebezpečných chemických látek a nejsem si jist, zda z praktického hlediska takový …

Bezpečnost práce s elektrickým testovacím zařízením

Dotaz: Navazuji na náš telefonický rozhovor a níže posílám kopii bezpečnostních opatření z návodu pro elektrické testovací zařízení, které používáme pro výstupní kontrolu ve výrobě. Můžete se na to podívat a poradit opatření, které bychom měli udělat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví? Odpověď: Opatření k zajištění bezpečnosti práce s testovacím zařízením vyplývají z návodu výrobce. Vzhledem k limitované voltáži …

Bezpečný provoz jeřábů a zdvihadel

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují. Za technický stav zdvihacích zařízení, tzn. jeřábů a zdvihadel, zejména za jejich provoz odpovídá písemně určená osoba, která musí zajistit dodržování požadavků „ČSN ISO 12 480–1 Jeřáby – …