Stohování

a) Stohy, hranice a stohové hromady se smějí zakládat jen na pevné, únosné, rovné a nekluzké vodorovné podlaze a smějí do nich být ukládány jen předměty neměnného tvaru. b) Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. c) Stohy a hranice musí …

Stavební činnost v blízkosti rozvodu plynu

Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás v záležitosti stanoviska, týkajícího se instalace zádržných systémů v těsné blízkosti rozvodu plynu. Na základě vytýčení trasy vedení rozvodu plynu bylo zjištěno, že plyn vede v těsné blízkosti současných zádržných systémů. V této situaci prosím o vaše stanovisko v této záležitosti, že máme plánovanou montáž zádržných systému v …

Bezpečnostní listy chemických látek

Dotaz: Je nutno vytvářet a udržovat seznam bezpečnostních listů chemických látek, se kterými nakládáme, resp. které používáme na některých pracovištích? Odpověď: Děkuji za dotaz. Mohu k tomu pouze říct, že neznám žádný předpis, který by ukládal tvorbu a udržování seznamu bezpečnostních listů používaných nebezpečných chemických látek a nejsem si jist, zda z praktického hlediska takový …

Bezpečnost práce s elektrickým testovacím zařízením

Dotaz: Navazuji na náš telefonický rozhovor a níže posílám kopii bezpečnostních opatření z návodu pro elektrické testovací zařízení, které používáme pro výstupní kontrolu ve výrobě. Můžete se na to podívat a poradit opatření, které bychom měli udělat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví? Odpověď: Opatření k zajištění bezpečnosti práce s testovacím zařízením vyplývají z návodu výrobce. Vzhledem k limitované voltáži …

Bezpečný provoz jeřábů a zdvihadel

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují. Za technický stav zdvihacích zařízení, tzn. jeřábů a zdvihadel, zejména za jejich provoz odpovídá písemně určená osoba, která musí zajistit dodržování požadavků „ČSN ISO 12 480–1 Jeřáby – …

Používání a provoz tlakových nádob na plyny

Má být písemně určena osoba odpovědná za skladování, dopravu, obsluhu a údržbu tlakových nádob na plyny a za provoz zařízení souvisejících s provozem a s používání těchto nádob a také objektů a prostor, v nichž jsou tyto nádoby umístěny. Osoba odpovědná za provoz musí zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce v souladu s „ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny …

Provoz manipulačních vozíků s vlastním pohonem

Manipulační vozíky s vlastním pohonem a jejich přídavná zařízení mají být používány v souladu se zásadami provozu dle „ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly“ a to jen pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro které je schválena jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci, a v prostředí, pro …

Bezpečnost při bouracích pracích

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu, musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Strojní bourání: …