Příspěvky a komentáře k otázkám zajištění prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  se rozumí souhrn právních, organizačních, technických, technologických, zdravotních, hygienických a dalších opatření, jejichž cílem je dosažení takového stavu pracovišť, pracovního prostředí a výkonu práce, při němž nebude docházet k pracovním úrazům, nemocem z povolání a ani k jinému ohrožení zdraví a naopak bude dosahováno zkvalitnění pracovního života.  Celkovou a konečnou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví v organizaci má její vrcholové vedení (např. statutární orgán, vedoucí organizace, určený člen vrcholového vedení). Péče o BOZP uložená zaměstnavateli podle ZP nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Zákony, které organizaci ukládají povinnosti týkající se zajištění BOZP:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů (dále ZP)
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Prosazování a vynucování dodržování předpisů v oblasti BOZP je
zajišťováno systémem inspekčních a kontrolních orgánů. Jde
především o:
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů),
Orgány ochrany veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů),
Orgány státního požárního dozoru (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Bezpečnostní listy chemických látek

Dotaz:

Je nutno vytvářet a udržovat seznam bezpečnostních listů chemických látek, se kterými nakládáme, resp. které používáme na některých pracovištích?

Odpověď:

Děkuji za dotaz. Mohu k tomu pouze říct, že neznám žádný předpis, který by ukládal tvorbu a udržování seznamu bezpečnostních listů používaných nebezpečných chemických látek a nejsem si jist, zda z praktického hlediska takový seznam k něčemu je. Určitě bude dost obtížné, a nerentabilní, jej udržovat v aktuálním stavu. Podle mého názoru by dané problematika měla být řešena následovně:

Povinnosti pro provozy při nakládání s chemickými látkami a směsmi obecně

 • seznámit příslušné zaměstnance s vlastnostmi chemické látky a směsi uvedené v bezpečnostním listu (BL)
 • seznámit příslušné zaměstnance s návodem k použití NCHLS a s riziky práce
 • zajistit používání patřičných OOPP
 • seznámit příslušné zaměstnance se způsobem bezpečného skladování – např. skladování v úkapových vanách
 • zajistit, aby chemické látky a směsi nebyly přelévány do nápojových obalů nebo jiných obalů od potravin (na potraviny)
 • zabránit vzájemnému působení při používání a skladování, např. SAVO (obsahuje chlornan sodný a hydroxid sodný) a FIXINELA (obsahuje kyselinou fosforečnou), spolu uvolňují nebezpečný plyn (chlor)
 • seznámit příslušné zaměstnance s postupy při havárii
 • seznámit příslušné zaměstnance s postupy první pomoci
 • pro vybrané látky a směsi vypracovat „Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi“ a projednat je na místně příslušné Hygienické stanici (HS)

Bezpečnostní list (BL)

Pro všechny chemické látky a směsi, se kterými nakládáme, musíme mít v listinné nebo v elektronické podobě aktuální bezpečnostní list – vyžádejte si jej u výrobce (dodavatele). Většina dodavatelů umisťuje BL na své webové stránky.

Aktuální BL musí být zpracován podle nařízení CLP (od 1. 12. 2012), tj. piktogram musí být červenobílý postavený na roh, jsou v něm uvedeny H a P věty.

Značení obalů musí být vždy v souladu s BL.

Chemické látky a směsi je dovoleno používat pouze pro určená použití v bodu 1.2 BL.

BL nemusí být vyvěšen v místě používání na provozu, postačí, je-li v např. počítači, nebo v kanceláři vedoucí na pracovišti a zaměstnanec je s umístěním seznámen (o seznámení nemusí být písemný záznam).

 

 

 

 

Bezpečnost práce s elektrickým testovacím zařízením

Dotaz:

Navazuji na náš telefonický rozhovor a níže posílám kopii bezpečnostních opatření z návodu pro elektrické testovací zařízení, které používáme pro výstupní kontrolu ve výrobě. Můžete se na to podívat a poradit opatření, které bychom měli udělat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví?

Odpověď:

Opatření k zajištění bezpečnosti práce s testovacím zařízením vyplývají z návodu výrobce. Vzhledem k limitované voltáži zařízení není nebezpečné, ale k sekundárním zraněním může dojít . Základní opatření: nedotýkat se živých částí.

V návodu je dále uvedeno, že při izolační zkoušce dlouhých drátů nebo při zkoušení velkých kondenzátorů se může napětí nebezpečně zvýšit. V takovém, případě musí být pracoviště, na kterém je testování prováděno, vybaveno podlahou vyhovující požadavkům DIN EN 50191.

Na předmětný problém lze aplikovat určení rizik a stanovení opatření k jejich odstranění nebo snížení dle článku 1. Provoz, obsluha a údržba elektrických zařízení nebezpečných z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem v příloze č. 1: Výsledky vyhledání a posouzení rizik běžných činností a určení opatření k jejich odstranění jak jsme je zapracovali do interní směrnice Zajištění BOZP ve Vaší organizaci. Doplňujícím opatřením, které by případně mohlo být zváženo, je používání gumových rukavic při práci s předmětným testovacím zařízením.

Příslušní pracovníci by měli mít přístup k návodu k obsluze, který je napsán v jazyce, kterému rozumí. S návodem k obsluze a s riziky práce s předmětným zařízením a s opatřeními pro odstranění nebo snížení rizik musí být příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni. Zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků stanoví povinnost dodávat k výrobku návod k obsluze v jazyce země, ve které se produkt prodává, u nás tedy v češtině.

Co se týká normy DIN EN 50191, to je spíš otázka na projektanta, který se zabývá řešením předmětných pracovišť. Na internetu jsem našel např. následující odkaz https://www.elektropraktiker.de/ep-2001-03-214-216.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=5450&hash=e0af759c23798fd21565b71bb3104b54.

Děkuji za Váš dotaz. V případě dotazů, nebo požadavků k výše uvedenému, např. zpracování návrhu záznamu o seznámení s riziky práce a určenými opatřeními, se na mě obraťte.

Bezpečný provoz jeřábů a zdvihadel

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují.

Za technický stav zdvihacích zařízení, tzn. jeřábů a zdvihadel, zejména za jejich provoz odpovídá písemně určená osoba, která musí zajistit dodržování požadavků „ČSN ISO 12 480–1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně“, požadavků platných, obecně závazných právních předpisů a legislativy, požadavků stanovených v návodu výrobce zařízení a požadavků místního předpisu pro „systém bezpečné práce“ (dále jen SBP).

SBP pro provoz používaných jeřábů a malých zdvihadel sloužících pro zdvihání břemen za pomoci vázacích prostředků dle ČSN ISO 12 480-1 musí obsahovat:

 • navržení činnosti jeřábů
 • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství
 • údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu a příslušenství
 • dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi
 • stanovení kontrolních činností k zajištění všech potřebných dokumentů a záznamů
 • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábů
 • zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu
 • zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při provozu jeřábu
 • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik
 • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na provozu jeřábu

Systém bezpečné práce musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací.

Používání a provoz tlakových nádob na plyny

Má být písemně určena osoba odpovědná za skladování, dopravu, obsluhu a údržbu tlakových nádob na plyny a za provoz zařízení souvisejících s provozem a s používání těchto nádob a také objektů a prostor, v nichž jsou tyto nádoby umístěny. Osoba odpovědná za provoz musí zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce v souladu s „ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla“, s požadavky § 174 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a v souladu s pokyny a návody výrobce nebo dodavatele.

Tlakovými nádobami na plyny (v další textu jen „nádoby) jsou uzavíratelní kovové nádoby nebo nádoby z jiných materiálů, na jejichž vnitřní stěny po naplnění působí tlak plynu nebo par.

Obsluha, bezpečnost a ochrana zdraví při práci s technickými plyny

 1. Před zahájením práce s technickými plyny musí být zajištěna větratelnost, připraveny vhodné ochranné, hasicí a asanační prostředky, překontrolováno těsnění a funkce redukčních ventilů a těsnění aparatur.
 2. Na pracovišti smí být umístěny jen láhve, které jsou pro provoz nezbytné. Trvale nepotřebné nebo prázdné láhve mají být odstraněny. Dveře místností, v nichž jsou láhve se stlačenými a jinými plyny umístěny, mají být označeny tabulkou s názvem příslušného plynu.
 3. Lahve musí být zajištěny proti pádu v jejich horní polovině třmenem nebo řetízkem, nebo umístěny ve stabilních nebo pojízdných stojanech.
 4. Vyprázdněné nádoby musí mít zbytkový tlak nejméně 0,5 bar (0,05 MPa).
 5. Přenášet nádoby o celkové hmotnosti větší než 50 kg smějí nejméně dvě osoby (pouze muži), které jsou fyzicky pro tuto práci způsobilé.
 6. Pro provoz plnicích zařízení a tlakových stanic je nutné zpracovat Místní provozní řád podle ČSN 38 6405. Místní provozní řád a pokyny k obsluze musí být k dispozici na pracovišti.
 7. Pro bezpečný provoz tlakových lahví jsou nezbytné pokyny k obsluze včetně bezpečnostních zásad pro používání samostatných nádob (vyprazdňování), jejich skladování a dopravu. Tyto pokyny mají obsahovat konkretizovaná ustanovení k zajištění bezpečnosti práce a další požadavky, jako např. rozsah kontroly lahve před použitím, údaje o vlastnostech plynů atp.. Uvedené pokyny mají být předmětem školení.
 8. Obsluhovat plnicí zařízení, tlakovou stanici a provádět na nich opravy mohou jen pracovníci odborně způsobilí v souladu se zákonnými předpisy, v platném znění.
 9. Pracovníci, kteří vyprazdňují jednotlivé nádoby nebo jinak s nimi manipulují (skladování, doprava apod.), musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučeni v rozsahu pokynů k obsluze. Školení v případě odběru plynu z jednotlivých tlakových nádob může provést osoba s teoretickými a praktickými znalostmi pro manipulaci a provoz tlakových lahví, obvykle příslušný vedoucí pracovník, nebo bezpečnostní technik.
 10. V případě odběru plynu z tlakových stanic je vyžadováno školení revizním technikem plynových zařízení, neboť tyto stanice jsou vyhrazeným plynovým zařízením.
 11. Podle druhu práce a charakteru plynu musí být pracovníci při plnění, vyprazdňování, opravách, skladování a dopravě vybaveni ochrannými pracovními prostředky. Ochrannými pracovními prostředky musí být také vybavena pracoviště a dopravní prostředky v souladu se zákonnými předpisy, v platném znění. Prádlo, šaty a obuv používané na pracovištích s hořlavými plyny, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu podle CSN EN 60079-10, musí splňovat požadavky ČSN 33 2030.

Při práci s technickými plyny je zakázáno:

 • používat láhve, u nichž prošla lhůta periodické zkoušky nebo poškozené láhve;
 • používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily;
 • při otvírání a zavírání ventilů používat hrubé násilí nebo nevhodné nástroje včetně trubkových nástavců;
 • používat láhve k jiným účelům nebo na jiné plyny než pro které jsou určeny;
 • láhve a ventily opravovat nebo měnit jejich označení;
 • urychlovat vypouštění plynů zahříváním (kromě případů, kdy je to součástí pracovního postupu). Láhve s propan-butanem se zahřívat nesmějí!;
 • volné vypouštění plynů v uzavřených prostorách (kromě případů, kdy je to součástí pracovního postupu).

Provoz manipulačních vozíků s vlastním pohonem

Manipulační vozíky s vlastním pohonem a jejich přídavná zařízení mají být používány v souladu se zásadami provozu dle „ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly“ a to jen pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro které je schválena jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci, a v prostředí, pro která jsou určena.

Povinnosti osoby odpovědné za technický stav a provoz manipulačních vozíků:

 • Zajistit provedení analýzy rizik v místě plánovaného použití manipulačních vozíků. Na základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci.
 • Určovat k obsluze manipulačního vozíku pouze osoby starší 18 let, pro danou činnost odborně, tělesně a duševně způsobilé, řádně teoreticky vyškolené a prakticky zaučené, seznámené s bezpečnostními předpisy pro určená pracoviště, vlastnící příslušný průkaz obsluhy motorových vozíků a popřípadě též řidičské oprávnění skupiny B, C, D nebo T, pokud je k řízení vozíku předepsané tj. pokud je vozík provozován na veřejnosti přístupných komunikacích.
 • Zajistit bezpečný technický stav manipulačního vozíku, provádění kontrol před zahájením provozu, provádění provozní údržby a technických kontrol v souladu s návodem k používání vozíku, včetně včasného odstraňování zjištěných poruch nebo závad.
 • Zajistit prokazatelné seznámení řidiče manipulačního vozíku s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude řidič obsluhovat.
 • Prokazatelně zajistit zaškolení a zaučení osob provádějících údržbu a opravy manipulačních vozíků podle typů, které jsou jimi opravovány či udržovány, popřípadě zajistiti sjednání takových činností dodavatelsky,
 • V případě nutnosti zajistit vypracování dopravně provozního řádu.
 • Zajistit předepsané označení manipulačních vozíků.
 • Zajistit vybavení manipulačních vozíků podle návodu k používání.
 • Zajistit vedení provozní dokumentace a záznamů o provozu manipulačních vozíků, včetně protokolů o výsledcích technické kontroly (všechny doklady a záznamy o manipulačních vozících musí být udržovány a uchovávány tak, aby byly trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné).

Povinností osoby určené k obsluze manipulačního vozíku – řidiče:

 • Manipulační vozík a jejich přídavná zařízení obsluhovat podle návodu k používání.
 • Před zahájení provozu provést úkony stanovené návodem k používání vozíku.
 • Manipulační vozík používat až po odstranění závad ohrožující bezpečnost nebo spolehlivost provozu.

Bezpečnost při bouracích pracích

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu, musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis.

Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Strojní bourání: Krovy a střešní konstrukce mohou být bourány pomocí lan a tažných strojů pouze v případě, že jsou provedena opatření k zajištění stability zbylých částí stavby. Bourání kleneb uvolněním částí konstrukcí, které je zajišťují, je možné pouze strojně. Současně musí být zajištěno, aby zřícená klenba neohrozila pracovníky. Při bourání venkovních zdí vícepodlažních objektů se postupuje z vnější strany objektu. Zdi se nesmějí strhávat rozhoupáním. Budovy sestavené ze železobetonových prefabrikátů lze bourat postupně až po rozpojení jednotlivých prefabrikátů a zajištění jejich stability. Stropní prvky je třeba před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.

Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných objektech, aby nedošlo k jejich zneužití. V případě, že je pro bourání nutný rozvod elektrické energie a pro snížení prašnosti zdroj vody, musí se v objektu zřídit samostatné vedení, které bude zabezpečeno proti poškození.

Před zahájením bouracích prací je třeba stanovit signál, kterým dá v naléhavém případě osoba určená zhotovitelem pokyn k opuštění pracoviště. ! Všechny osoby musejí být s tímto signálem prokazatelně (písemně) seznámeny.!

Bourací práce mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele.

Bourání nebo strhávání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání vysunutých částí staveb, bourání schodišť, strojní bourání a řezání kyslíkem mohou provádět osoby určené zhotovitelem.

Musí být zajištěn stálý dozor vykonávaný osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Stálý dozor je potřeba zajistit také v těch případech, kdy bourací práce probíhají na více místech jedné bourané stavby současně.

Pokud by mohly být osoby provádějící bourací práce ohroženy padajícími předměty nebo materiálem, musejí být v technologickém postupu vykonána taková opatření, aby zajistila jejich bezpečnost.

Pokud jsou při bourání zjištěny další nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného odkladu změnu technologického postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší.

Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

Relevantní právní předpisy:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Zdroje, např.:

https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/Stavebnictvi.pdf

http://www.suip.cz/_files/suip-021dea4d880b091ac8cf903333f2ea87/bezpecnost-prace-ve-stavebnictvi_28_11_2011.pdf

http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/stavebni-technika/bezpecne-bouraci-prace