Je zaměstnanec povinen přijmout jmenování členem preventivní požární hlídky?

13.6.2019, Tomáš Neugebauer, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz) Dotaz: Ve firmě máme problém se jmenováním členů požární hlídky. Je povinností zaměstnance jmenování přijmout a musí plnit úkoly, které mu z této funkce vyplývají? Zaměstnanci se obávají odpovědnosti např. při vzniku požáru, kdy se zjistí, že na pracovišti nebyly zcela splněny podmínky PO (vrstva prachu na konstrukcích, zastavěné přístupy k PHP …

Hořlavé kapaliny v prostorách stavby

Požadavky na užívání stavby, včetně požadavků na užívání prostor s výskytem hořlavé kapaliny stanoví vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Při užívání prostor s výskytem hořlavé kapaliny se postupuje podle podmínek uvedených v příloze č. 7 vyhl. č. 23/2008 Sb. a v normě ČSN 62 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a …

Zásady skladování nebezpečných chemických látek

Skladování nebezpečných či hořlavých látek je vždy rizikem. Základní zásady bezpečného skladování chemických látek a směsí: nebezpečné chemické látky skladujte vždy v originálních označených a uzavřených obalech při skladování nebezpečných chemických látek dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek nebezpečné chemické látky skladujte maximálně do výšky 1,80 m dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě dodržujte veškeré skladovací pokyny uvedené v bezpečnostním …