Kontakt

Ing. Vladimír Fuchs

ISO a BOZPO

Česká 1096/38, 747 06 Opava, Česká republika

mobil: +420 602 711 530

e-mail: ing.vladimirfuchs[@]gmail.com

IČ: 609 49 708 

Předmět podnikání:

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Technicko-organizačnící činnost v oblasti požární ochrany

Lektorská činnost

Reklamní činnost (viz www.certifikovane-firmy.cz)

LogoFUCHSčtverec_orig

staticmap

 

Koncept odborného poradenství:

I. Vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu podle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:25016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008

 • vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu, včetně přechodu od ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 a od ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015;
 • auditování a přezkoumávání systémů managementu.

II. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • právní předpisy, které zaměstnavateli ukládají povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • základní povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce:
 • vzájemné písemné informování o rizicích a přijatých opatřeních při práci zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti;
 • vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, příčin a zdrojů, vyhledávání a hodnocení rizik a přijímání opatření k jejich odstranění;
 • přijímání opatření pro zdolávání mimořádných událostí (např. havárie, požáry, povodně), evakuace zaměstnanců, poskytování první pomoci;
 • dodržování a zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek;
 • kategorizace prací;
 • zajištění pracovně lékařských služeb;
 • pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 • školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů;
 • povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání;
 • práva a povinnosti zaměstnance;
 • účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • organizace prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • provádění kontrol pracovišť a bezpečnosti provozu strojů, přístrojů a dalších technických zařízení;
 • požadavky na dokumentaci k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci.

III. Organizace zabezpečení požární ochrany

 • členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí;
 • povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob:
 • obstarávání a zabezpečování požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení;
 • vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce;
 • dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností;
 • označování pracovišť bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy ve vztahu k požární ochraně;
 • pravidelná kontrola dodržování předpisů o požární ochraně a odstraňování závad;
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;
 • zajišťování údržby, kontroly a oprav technických a technologických zařízení;
 • státní požární dozor;
 • oznamování požáru, který vznikl při provozovaných činnostech, nebo ve vlastněných nebo užívaných prostorách;
 • stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci z hlediska požární bezpečnosti;
 • dostupnost požárně bezpečnostních charakteristik vyráběných, používaných; zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů
 • stanovení požadavků na odbornou způsobilost k zabezpečování povinností z hlediska požární bezpečnosti;
 • dokumentace požární ochrany;
 • školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *