Používání a provoz tlakových nádob na plyny

Má být písemně určena osoba odpovědná za skladování, dopravu, obsluhu a údržbu tlakových nádob na plyny a za provoz zařízení souvisejících s provozem a s používání těchto nádob a také objektů a prostor, v nichž jsou tyto nádoby umístěny. Osoba odpovědná za provoz musí zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce v souladu s „ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla“, s požadavky § 174 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a v souladu s pokyny a návody výrobce nebo dodavatele.

Tlakovými nádobami na plyny (v další textu jen „nádoby) jsou uzavíratelní kovové nádoby nebo nádoby z jiných materiálů, na jejichž vnitřní stěny po naplnění působí tlak plynu nebo par.

Obsluha, bezpečnost a ochrana zdraví při práci s technickými plyny

 1. Před zahájením práce s technickými plyny musí být zajištěna větratelnost, připraveny vhodné ochranné, hasicí a asanační prostředky, překontrolováno těsnění a funkce redukčních ventilů a těsnění aparatur.
 2. Na pracovišti smí být umístěny jen láhve, které jsou pro provoz nezbytné. Trvale nepotřebné nebo prázdné láhve mají být odstraněny. Dveře místností, v nichž jsou láhve se stlačenými a jinými plyny umístěny, mají být označeny tabulkou s názvem příslušného plynu.
 3. Lahve musí být zajištěny proti pádu v jejich horní polovině třmenem nebo řetízkem, nebo umístěny ve stabilních nebo pojízdných stojanech.
 4. Vyprázdněné nádoby musí mít zbytkový tlak nejméně 0,5 bar (0,05 MPa).
 5. Přenášet nádoby o celkové hmotnosti větší než 50 kg smějí nejméně dvě osoby (pouze muži), které jsou fyzicky pro tuto práci způsobilé.
 6. Pro provoz plnicích zařízení a tlakových stanic je nutné zpracovat Místní provozní řád podle ČSN 38 6405. Místní provozní řád a pokyny k obsluze musí být k dispozici na pracovišti.
 7. Pro bezpečný provoz tlakových lahví jsou nezbytné pokyny k obsluze včetně bezpečnostních zásad pro používání samostatných nádob (vyprazdňování), jejich skladování a dopravu. Tyto pokyny mají obsahovat konkretizovaná ustanovení k zajištění bezpečnosti práce a další požadavky, jako např. rozsah kontroly lahve před použitím, údaje o vlastnostech plynů atp.. Uvedené pokyny mají být předmětem školení.
 8. Obsluhovat plnicí zařízení, tlakovou stanici a provádět na nich opravy mohou jen pracovníci odborně způsobilí v souladu se zákonnými předpisy, v platném znění.
 9. Pracovníci, kteří vyprazdňují jednotlivé nádoby nebo jinak s nimi manipulují (skladování, doprava apod.), musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučeni v rozsahu pokynů k obsluze. Školení v případě odběru plynu z jednotlivých tlakových nádob může provést osoba s teoretickými a praktickými znalostmi pro manipulaci a provoz tlakových lahví, obvykle příslušný vedoucí pracovník, nebo bezpečnostní technik.
 10. V případě odběru plynu z tlakových stanic je vyžadováno školení revizním technikem plynových zařízení, neboť tyto stanice jsou vyhrazeným plynovým zařízením.
 11. Podle druhu práce a charakteru plynu musí být pracovníci při plnění, vyprazdňování, opravách, skladování a dopravě vybaveni ochrannými pracovními prostředky. Ochrannými pracovními prostředky musí být také vybavena pracoviště a dopravní prostředky v souladu se zákonnými předpisy, v platném znění. Prádlo, šaty a obuv používané na pracovištích s hořlavými plyny, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu podle CSN EN 60079-10, musí splňovat požadavky ČSN 33 2030.

Při práci s technickými plyny je zakázáno:

 • používat láhve, u nichž prošla lhůta periodické zkoušky nebo poškozené láhve;
 • používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily;
 • při otvírání a zavírání ventilů používat hrubé násilí nebo nevhodné nástroje včetně trubkových nástavců;
 • používat láhve k jiným účelům nebo na jiné plyny než pro které jsou určeny;
 • láhve a ventily opravovat nebo měnit jejich označení;
 • urychlovat vypouštění plynů zahříváním (kromě případů, kdy je to součástí pracovního postupu). Láhve s propan-butanem se zahřívat nesmějí!;
 • volné vypouštění plynů v uzavřených prostorách (kromě případů, kdy je to součástí pracovního postupu).

Příspěvky