Řádně, v souladu s aplikovatelnými požadavky předpisů a s požadavky objednatele poskytuji služby technika požární ochrany. Cílem těchto služeb – odborného poradenství, konzultací, kontrolní a technicko organizační činnosti – je pomáhat organizaci objednatele:

 • k vytváření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví pracovníků a majetku před požáry a plnění povinností na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPO“),
 • při plnění požadavků požární prevence dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • k vypracování a vedení dokumentace požární ochrany
  • ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM
  • STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
  • POŽÁRNÍ ŘÁDY
  • POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
  • POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
  • DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ / DOKUMENTACE PULTU CENTRÁLNÍ OCHRANY (Operativně taktická studie – pouze DZP. Vyjímatelná příloha – grafická a textová část.)
  • DOKUMENTACE O ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY a v rozsahu kompetencí TPO dalších dokumentů, které objednatel potřebuje pro zabezpečení požární ochrany
 • při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon státního požárního dozoru, a při jednání s nimi. 
 • při poskytování školení o požární ochraně zaměstnancům a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • při provádění preventivních požárních prohlídek.

Předmět a rozsah služeb je určen smlouvou, potvrzenou objednávkou nebo požadavkem.