Provoz manipulačních vozíků s vlastním pohonem

Manipulační vozíky s vlastním pohonem a jejich přídavná zařízení mají být používány v souladu se zásadami provozu dle „ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly“ a to jen pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro které je schválena jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci, a v prostředí, pro která jsou určena.

Povinnosti osoby odpovědné za technický stav a provoz manipulačních vozíků:

 • Zajistit provedení analýzy rizik v místě plánovaného použití manipulačních vozíků. Na základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci.
 • Určovat k obsluze manipulačního vozíku pouze osoby starší 18 let, pro danou činnost odborně, tělesně a duševně způsobilé, řádně teoreticky vyškolené a prakticky zaučené, seznámené s bezpečnostními předpisy pro určená pracoviště, vlastnící příslušný průkaz obsluhy motorových vozíků a popřípadě též řidičské oprávnění skupiny B, C, D nebo T, pokud je k řízení vozíku předepsané tj. pokud je vozík provozován na veřejnosti přístupných komunikacích.
 • Zajistit bezpečný technický stav manipulačního vozíku, provádění kontrol před zahájením provozu, provádění provozní údržby a technických kontrol v souladu s návodem k používání vozíku, včetně včasného odstraňování zjištěných poruch nebo závad.
 • Zajistit prokazatelné seznámení řidiče manipulačního vozíku s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude řidič obsluhovat.
 • Prokazatelně zajistit zaškolení a zaučení osob provádějících údržbu a opravy manipulačních vozíků podle typů, které jsou jimi opravovány či udržovány, popřípadě zajistiti sjednání takových činností dodavatelsky,
 • V případě nutnosti zajistit vypracování dopravně provozního řádu.
 • Zajistit předepsané označení manipulačních vozíků.
 • Zajistit vybavení manipulačních vozíků podle návodu k používání.
 • Zajistit vedení provozní dokumentace a záznamů o provozu manipulačních vozíků, včetně protokolů o výsledcích technické kontroly (všechny doklady a záznamy o manipulačních vozících musí být udržovány a uchovávány tak, aby byly trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné).

Povinností osoby určené k obsluze manipulačního vozíku – řidiče:

 • Manipulační vozík a jejich přídavná zařízení obsluhovat podle návodu k používání.
 • Před zahájení provozu provést úkony stanovené návodem k používání vozíku.
 • Manipulační vozík používat až po odstranění závad ohrožující bezpečnost nebo spolehlivost provozu.

Příspěvky