Stavební činnost v blízkosti rozvodu plynu

Dotaz:

Dobrý den, obracím se na Vás v záležitosti stanoviska, týkajícího se instalace zádržných systémů v těsné blízkosti rozvodu plynu. Na základě vytýčení trasy vedení rozvodu plynu bylo zjištěno, že plyn vede v těsné blízkosti současných zádržných systémů. V této situaci prosím o vaše stanovisko v této záležitosti, že máme plánovanou montáž zádržných systému v tomto úseku provést.

Odpověď:

Děkuji za dotaz. Z informací, které jsem k dané problematice shromáždil ze zdrojů https://www.asb-portal.cz/…/bezpecne-vzdalenosti-od…, https://www.ckait.cz/…/publikace-ochranna-bezpecnostni…, https://www.businessinfo.cz/…/plan-bozp-na-stavenisti…/ vybírám následující:

V ochranném pásmu plynárenských zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ho mohly ohrozit. Nesmí dojít k poškození těchto zařízení ani mimo ochranné pásmo. Písemný souhlas s umísťováním jiných než veřejně prospěšných staveb, se stavební činností, se zemními pracemi atd. může udělit provozovatel plynovodu. Tento písemný souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých je udělen. Konkrétní vymezení podmínek ochrany území, na kterém je umístěno plynárenské zařízení, při provádění staveb včetně způsobu a rozsahu opatření při ochraně pracovníků musí být uvedeno v projektové dokumentaci, resp. v příslušném správním rozhodnutí.

Při realizaci činností vystavujících osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví vzniká také povinnost zpracovat plán BOZP. Podle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, mezi tyto činnosti patří i práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení. Podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je plán BOZP na staveništi oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP.

O způsobu provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí být všichni pracovníci včetně obsluh strojů prokazatelně (písemně) poučeni. Přidělenou práci nemůže vykonávat pouze jeden pracovník. V dohledové vzdálenosti musí být vždy další osoba. Strojní provádění výkopů je možné vykonávat pouze do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy podzemního vedení. U plynovodů a parovodů se nesmí při dokopávkách používat nevhodné ruční nářadí (např. špičáky, sochory apod.). Totéž platí i pro aplikaci pneumatického, elektrického, akumulátorového nebo motorového nářadí. Pro případ porušení plynového potrubí při práci v jeho blízkosti je vhodné mít k dispozici zpracovaný havarijní plán.

Příspěvky