Stohování

a) Stohy, hranice a stohové hromady se smějí zakládat jen na pevné, únosné, rovné a nekluzké vodorovné podlaze a smějí do nich být ukládány jen předměty neměnného tvaru.

b) Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.

c) Stohy a hranice musí být stabilní. Hrozí-li nebezpečí jejich sesunutí nebo zřícení, musí být bezpečně zajištěny nebo rozebrány.

d) Materiál ani jiné předměty nesmí být ukládány do profilů průjezdných či průchozích komunikací. Ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami.

e) Šířka uliček mezi stohy musí odpovídat způsobu ukládání manipulačních jednotek.

f) Manipulační jednotky JSOU označeny stohovací nosností a/nebo stohovací výškou a/nebo počtem vrstev ve stohu. Při stohování nesmí být tyto hodnoty překročeny.

g) Manipulační jednotky NEJSOU označeny stohovací nosností a/nebo stohovací výškou a/nebo počtem vrstev ve stohu

 stohování manipulačních jednotek lze provádět za předpokladu, že:

– jsou konstrukčně, popř. svým tvarem způsobeny manipulaci při stohování (nabírací otvory, prvky pro závěsnou manipulaci, uzpůsobení pro svěrací čelisti apod.),

– snesou stohovací tlaky,

– vytvořený stoh bude stabilní,

– při stohování není překročeno dovolené zatížení plochy skladu,

– stohovací výška je stanovena tak, aby byla zajištěna stabilita stohu

Poznámka: V případě potřeby je možno provést výpočet stability stohu (bezpečnosti proti překlopení) podle informativní přílohy A v ČSN 26 9030.

h) Výška stohu musí být taková, aby mezi horní hranou manipulační jednotky a spodní hranou stropní konstrukce nebo instalacemi (např. potrubí, svítidla) byla dodržena bezpečnostní vzdálenost nejméně 200 mm.

i) Při stohování manipulačních jednotek je zakázáno zajišťovat stabilitu stohu manipulačních jednotek provazováním, podpíráním nebo vzájemným opíráním. Zajišťovat stabilitu stohů opíráním o různé konstrukce je možné, pokud pro takovýto způsob stohování jsou vytvořeny bezpečné podmínky.

j) Pokud je umožněno odebírání materiálu z nastohovaných manipulačních jednotek, musí být prováděno bezpečně, a to max. do výšky 1,8 m od místa bezpečného postavení obsluhy, přičemž nesmí být porušena stabilita stohu.

k) Odebírat předměty ze stohové hromady se smí jen z bezpečného stanoviště shora, stupňovitě nebo s dodržením dostatečného bočního sklonu hromady.

l) Po nastohovaných manipulačních jednotkách se nesmí lézt nebo se na nich pohybovat.

m) Stabilita stohu nesmí být narušena připevňováním nebo opíráním jakýchkoliv předmětů.

n) Při stohování manipulačních jednotek na volném prostranství, popř. pod přístřeškem, musí být stohy chráněny před účinky větru (riziko zhroucení stohu).

o) Stohování poškozených manipulačních jednotek je zakázáno.

p) Při stohování musí být nosná vidlice manipulačních zařízení a prostředků (dopravních vozíků, regálových zakladačů apod.) zasunuta co možná nejdále pod manipulační jednotku do nabíracích otvorů manipulačních jednotek, rovnoběžně s jejich osou. Současně se musí dbát na to, aby předměty umístěné za manipulační jednotkou nebyly poškozeny špičkami ramen vidlice. Vidlice musí pevně podpírat manipulační jednotku nejméně ve 2/3 její délky nebo šířky ve směru nabrání s vyloučením možnosti sklouznutí nebo poškození manipulační jednotky v nabíracích otvorech. Při nasouvání nesmí nosná vidlice narážet na žádné části manipulační jednotky.

q) Stoh manipulačních jednotek nesmí vykazovat vychýlení od svislice větší než 2 %.

r) Stohovat různé manipulační jednotky lze pouze v případě, že vytvořený stoh bude stabilní.

s) Stohování manipulačních jednotek se znečištěnými stykovými plochami pro stohování (bláto, zmrazky apod.) je zakázáno, pokud může být ohrožena soudržnost a stabilita takto vytvářeného stohu.

t) Pokud mezery mezi jednotlivými vrstvami manipulačních jednotek jsou zajišťovány ručním prokládáním (např. dřevěnými hranoly), smí být spodní hrana manipulační jednotky v poslední vrstvě stohu nejvýše 1,8 m nad bezpečným postavením pracovníka, který zajišťuje ruční prokládání.

u) Zdvih manipulačních zařízení a prostředků musí být takový, aby bylo zajištěno bezpečné uložení manipulační jednotky do žádané výšky.

Příspěvky