Vedení provozních deníků vyhrazených technických zařízení

Příspěvek na základě dotazu týkajícího se požadavků na provozní deníky vyhrazených technických zařízení:

Podle zák. 250/2021 Sb., § 2 písm. h) se provozní dokumentací rozumí soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3

NV 191/2022 o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vyhrazená technická plynová zařízení viz §§ 5 a 6 NV 191/2022 Sb.

§ 14 odst. (3): Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení

d) vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení provozní deník, který obsahuje záznamy v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; provozní deník se nevede pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW, s výjimkou kotelen,

e) zajistí provádění provozních revizí a kontrol vyhrazeného plynového zařízení ve lhůtách stanovených tímto nařízením,

f) uchovává provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu,

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení

1. Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení se provede v provozním deníku tohoto zařízení nebo musí být jako písemný dokument zařazen a evidován v jeho provozní dokumentaci.

2. Záznam o kontrole musí zejména obsahovat

a) datum kontroly,

b) rozsah kontrolovaného vyhrazeného plynového zařízení,

c) zjištěné závady a nedostatky, návrh termínu a způsobu jejich odstranění,

d) jméno, popřípadě jména a příjmení a podpis osoby, která provedla kontrolu, a

e) pokud kontrola nebyla provedena pro vlastní potřebu provozovatele vyhrazeného plynového zařízení, identifikační číslo osoby, bylo-li osobě přiděleno, název a sídlo právnické osoby, případně adresa místa podnikání podnikající fyzické osoby, která kontrolu provedla, a evidenční číslo oprávnění k provádění revizí nebo montáží.

 

NV 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vyhrazená tlaková zařízení viz § 4 NV 192/2022 Sb.

Příloha č. 1, čl. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

odst. 3:

Fyzická osoba pověřená obsluhou musí zejména:

j) provádět předepsané záznamy do provozního deníku zařízení,

NV 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vyhrazená technická zdvihací zařízení viz § 3 NV 193/2022 Sb..

§7 Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, způsob jejich ověřování a odstranění zjištěných závad:

(2) Zprávy o kontrolách, revizích nebo zkouškách, včetně záznamu o jejich provedení do provozního deníku, vyhotoví osoba, která je provedla, v listinné nebo elektronické podobě.

(3) Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a že nevznikla další rizika; o ověření vyhotoví záznam osoba, která opravu provedla, do provozního deníku, nebo vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 10 Požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení

d) udržuje průvodní dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení záznamy do provozního deníku v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Specifikaci obsahu záznamu v provozním deníku uvádí např. příloha č. 6 NV 191/2022 Sb., viz výše. Provozní deník vyhrazeného technického zařízení dodává obvykle dodavatel jako součást průvodní dokumentace. Pokud není, pak je asi nejjednodušší zakoupit. Při zadání do vyhledávače se zobrazí více nabídek.

Příspěvky