Zásady skladování nebezpečných chemických látek

Skladování nebezpečných či hořlavých látek je vždy rizikem. Základní zásady bezpečného skladování chemických látek a směsí:

  • nebezpečné chemické látky skladujte vždy v originálních označených a uzavřených obalech
  • při skladování nebezpečných chemických látek dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek
  • nebezpečné chemické látky skladujte maximálně do výšky 1,80 m
  • dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě
  • dodržujte veškeré skladovací pokyny uvedené v bezpečnostním listě
  • dodržujte pravidlo zacházení s prázdnými obaly jako s plnými (požadavek vodního zákona)
  • nebezpečné chemické látky skladujte tak, aby nemohlo dojít k poškození životního prostředí (přiměřené zabezpečení -např. záchytné vany, nepropustná podlaha, havarijní soupravy apod.)
  • skladovací místo musí být uzamčeno, viditelně označeno a vybaveno:
   • veškerými výstražnými symboly, které jsou na etiketách všech nebezpečných látek, které se ve skladovacím prostoru nacházejí (požadavek NV 11/2002 Sb.)
   • značkou sklad chemických látek
   • značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám
   • značkou zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm
   • písemnými pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí projednanými s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti (zákon 258/2000 Sb. §44a)
   • vodou či oční sprchou
   • havarijní soupravou pro únik nebezpečných chemických látek
   • bezpečnostními pokyny pro případ úniku nebezpečné chemické látky (havarijní plán)
   • ochrannými pracovními pomůckami (rukavice, brýle, zástěra, holinky)
  • ve skladu platí zákaz otevírání obalů, přelévání či ředění nebezpečných látek
  • manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami mohou pouze proškolené osoby

Příspěvky