V roli poradce, konzultanta a auditora pomáhám objednateli k dosažení, udržování a zlepšování schopnosti organizace prokazovat zákazníkům, certifikačním orgánům a dalším zainteresovaným stranám shodu systémů managementu s požadavky mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 17025.

Poskytované služby mohou zahrnovat zejména odbornou organizačně technickou pomoc:

  • při vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb,
  • při přezkoumávání systému managementu tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost, efektivnost a sladění se strategickým zaměřením organizace, určení interních a externích aspektů, které jsou relevantní pro účel a zaměření organizace, určení zainteresovaných stran a jejich požadavků, určení rozsahu systémů managementu a určování rizik a příležitostí, které je potřeba řešit,
  • při plánování a dokumentaci programu auditů a provádění interních auditů, aby byly získány informace o tom, zda systém odpovídá požadavkům příslušné normy, vlastním požadavkům organizace a zda je efektivně zaveden a udržován,
  • při přijímání opatření k řízení a nápravě zjištěných neshod, hodnocení potřeb opatření pro odstranění příčin neshody, přezkoumávání efektivnosti přijatých nápravných opatření, aktualizaci rizik a příležitostí, pokud je to zapotřebí a při provádění změn v systému managementu, je-li to zapotřebí,
  • při vytváření a aktualizaci a řízení dokumentovaných informací, které jsou požadovány příslušnou normou a dokumentovaných informací, které objednatel určí jako nezbytné pro efektivnosti svého systému managementu, včetně dokumentovaných informací pro podporu fungování klíčových procesů,  
  • při poskytování školení a informací pracovníkům organizace, případě dalším zainteresovaným osobám, o požadavcích příslušných norem a dalších požadavcích týkajících se vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu,
  • při přípravě a průběhu auditů druhými (např. zákaznické audity), nebo třetími stranami (např. certifikační a dozorové audity).