Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti – nové požadavky

1.7. 2022 nabylo účinnosti NV 190/2022 Sb., které na provozovatele vyhrazených elektrických zařízení, kterými jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to

a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,

b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (viz. odst. 1) § 3)

klade některé nové požadavky.

Jedním z nich je povinnost zpracovat řád prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení jako součásti provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazené elektrické zařízení vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení, včetně preventivní údržby (viz odst. d) § 2 nařízení).

V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení se stanoví

a) jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsaženým v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení,

b) pravidelné intervaly provádění úkonů podle písmene a),

c) způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby a evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,

d) lhůty revizí v souladu s přílohou č. 4 k tomuto nařízení.

K minimálním požadavkům na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních patří také určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje (viz odst. d) § 8 nařízení)

 Pozn: Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (viz příloha č. 4 k nařízení)

Podle objektu a prostoru:Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť0,5 roku
Pojízdné a převozné prostředky1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek1 rok
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení4 roky

Příspěvky