Změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

1. ledna 2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 452/2022 Sb., která mění vyhlášku č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

Nově není periodické pracovnělékařské prohlídky nezbytně nutné provádět u prací kategorie 1 a 2. Výjimkou jsou případy, kdy:

  • provedení prohlídky vyžaduje zaměstnavatel;
  • provedení prohlídky vyžaduje zaměstnanec;
  • součástí práce je profesní riziko (vizPříloha k vyhlášce č. 79/2013 Sb.., část II.)

Pokud zaměstnavatel, nebo zaměstnanec vyžaduje provádění pracovnělékařských prohlídek, jejich perioda se nemění, viz § 11 vyhl. č. 79/2013 Sb..

POZN: Řízení motorových vozidel (tzv. řidiči-referenti) jako práci zahrnující profesní riziko nová verze přílohy již neuvádí. Periodické pracovně lékařské prohlídky tedy zaměstnavatel pro tuto činnost zajišťovat nemusí. U řidičů starších 65 let je však lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení v podstatě stejně důležité jako řidičský průkaz. Pokud jde o řidiče, u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, postupuje se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

V případě profesního rizika, je perioda prohlídek 1 x 4 roky a 1 x 2 roky pro zaměstnance staršího 50 let, neplyne-li z kategorie práce perioda kratší.

POZN.: Neplatí, pokud jiný právní předpis nebo příloha vyhlášky stanoví jinak. Např. pro noční práce je v příloze vyhlášky perioda stanovena pevně na 1 x 2 roky.

Povinnost vstupních pracovnělékařských prohlídek není změnou dotčena.

Žádost o pracovně lékařskou prohlídku musí nově obsahovat informace o konkrétní pracovní činnosti, zejména činnosti, jejíž součástí je profesní riziko dle přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb.., část II. a o režimu pracovní doby.

POZN: Je zrušen § 8, který se týkal lékařské prohlídky uchazeče o vzdělávání a žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání.

Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatel „může, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu.“

Dohled podle § 2 písm. c) vyhlášky 78/2013 Sb. se vykonává na pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za 3 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „riziková práce“), anebo jde-li o profesní riziko, nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy. U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé podle zákona o ochraně veřejného zdraví se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb. V takové případě však zaměstnavatel smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb mít musí.  Frekvenci dohledu stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů.

Vypracováno s pomocí předmětných právních předpisů a informací na https://www.bozpinfo.cz/ a https://www.bozpforum.cz/

Příspěvky