Bezpečnost práce s elektrickým testovacím zařízením

Dotaz:

Navazuji na náš telefonický rozhovor a níže posílám kopii bezpečnostních opatření z návodu pro elektrické testovací zařízení, které používáme pro výstupní kontrolu ve výrobě. Můžete se na to podívat a poradit opatření, které bychom měli udělat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví?

Odpověď:

Opatření k zajištění bezpečnosti práce s testovacím zařízením vyplývají z návodu výrobce. Vzhledem k limitované voltáži zařízení není nebezpečné, ale k sekundárním zraněním může dojít . Základní opatření: nedotýkat se živých částí.

V návodu je dále uvedeno, že při izolační zkoušce dlouhých drátů nebo při zkoušení velkých kondenzátorů se může napětí nebezpečně zvýšit. V takovém, případě musí být pracoviště, na kterém je testování prováděno, vybaveno podlahou vyhovující požadavkům DIN EN 50191.

Na předmětný problém lze aplikovat určení rizik a stanovení opatření k jejich odstranění nebo snížení dle článku 1. Provoz, obsluha a údržba elektrických zařízení nebezpečných z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem v příloze č. 1: Výsledky vyhledání a posouzení rizik běžných činností a určení opatření k jejich odstranění jak jsme je zapracovali do interní směrnice Zajištění BOZP ve Vaší organizaci. Doplňujícím opatřením, které by případně mohlo být zváženo, je používání gumových rukavic při práci s předmětným testovacím zařízením.

Příslušní pracovníci by měli mít přístup k návodu k obsluze, který je napsán v jazyce, kterému rozumí. S návodem k obsluze a s riziky práce s předmětným zařízením a s opatřeními pro odstranění nebo snížení rizik musí být příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni. Zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků stanoví povinnost dodávat k výrobku návod k obsluze v jazyce země, ve které se produkt prodává, u nás tedy v češtině.

Co se týká normy DIN EN 50191, to je spíš otázka na projektanta, který se zabývá řešením předmětných pracovišť. Na internetu jsem našel např. následující odkaz https://www.elektropraktiker.de/ep-2001-03-214-216.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=5450&hash=e0af759c23798fd21565b71bb3104b54.

Děkuji za Váš dotaz. V případě dotazů, nebo požadavků k výše uvedenému, např. zpracování návrhu záznamu o seznámení s riziky práce a určenými opatřeními, se na mě obraťte.

Příspěvky