Je zaměstnanec povinen přijmout jmenování členem preventivní požární hlídky?

13.6.2019, Tomáš Neugebauer, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Ve firmě máme problém se jmenováním členů požární hlídky. Je povinností zaměstnance jmenování přijmout a musí plnit úkoly, které mu z této funkce vyplývají? Zaměstnanci se obávají odpovědnosti např. při vzniku požáru, kdy se zjistí, že na pracovišti nebyly zcela splněny podmínky PO (vrstva prachu na konstrukcích, zastavěné přístupy k PHP apod.) Jaká je odpovědnost člena požární hlídky, pokud na tyto nešvary nikoho neupozornil?

Odpověď:

Z žádného právního předpisu zaměstnanci nevyplývá povinnost přijmout jmenování za člena preventivní požární hlídky. I když jeden z úkolů preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně, nedovozoval bych z toho odpovědnost jednotlivých členů hlídky za zjištěné nedostatky v případě vzniku požáru. Za plnění povinností na úseku PO je odpovědný statutární orgán. Zároveň je právními předpisy předepsán systém provádění kontrol zajištění PO pro tento účel kvalifikovanými osobami, nikoliv členy hlídky. Odpovědnost člena hlídky za stav zajištění PO na pracovišti není stanovena.

K podpoření zájmu jednotlivých zaměstnanců o členství v požárních hlídkách by bylo možné využít ustanovení § 224 odst. 2 písm. b) zákoníku práce„Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu zejména za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek“.
Příspěvky