Bezpečnostní listy chemických látek

Dotaz: Je nutno vytvářet a udržovat seznam bezpečnostních listů chemických látek, se kterými nakládáme, resp. které používáme na některých pracovištích? Odpověď: Děkuji za dotaz. Mohu k tomu pouze říct, že neznám žádný předpis, který by ukládal tvorbu a udržování seznamu bezpečnostních listů používaných nebezpečných chemických látek a nejsem si jist, zda z praktického hlediska takový …

Bezpečnost práce s elektrickým testovacím zařízením

Dotaz: Navazuji na náš telefonický rozhovor a níže posílám kopii bezpečnostních opatření z návodu pro elektrické testovací zařízení, které používáme pro výstupní kontrolu ve výrobě. Můžete se na to podívat a poradit opatření, které bychom měli udělat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví? Odpověď: Opatření k zajištění bezpečnosti práce s testovacím zařízením vyplývají z návodu výrobce. Vzhledem k limitované voltáži …

Hořlavé kapaliny v prostorách stavby

Požadavky na užívání stavby, včetně požadavků na užívání prostor s výskytem hořlavé kapaliny stanoví vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Při užívání prostor s výskytem hořlavé kapaliny se postupuje podle podmínek uvedených v příloze č. 7 vyhl. č. 23/2008 Sb. a v normě ČSN 62 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a …

Zásady skladování nebezpečných chemických látek

Skladování nebezpečných či hořlavých látek je vždy rizikem. Základní zásady bezpečného skladování chemických látek a směsí: nebezpečné chemické látky skladujte vždy v originálních označených a uzavřených obalech při skladování nebezpečných chemických látek dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek nebezpečné chemické látky skladujte maximálně do výšky 1,80 m dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě dodržujte veškeré skladovací pokyny uvedené v bezpečnostním …

Bezpečný provoz jeřábů a zdvihadel

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují. Za technický stav zdvihacích zařízení, tzn. jeřábů a zdvihadel, zejména za jejich provoz odpovídá písemně určená osoba, která musí zajistit dodržování požadavků „ČSN ISO 12 480–1 Jeřáby – …

Používání a provoz tlakových nádob na plyny

Má být písemně určena osoba odpovědná za skladování, dopravu, obsluhu a údržbu tlakových nádob na plyny a za provoz zařízení souvisejících s provozem a s používání těchto nádob a také objektů a prostor, v nichž jsou tyto nádoby umístěny. Osoba odpovědná za provoz musí zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce v souladu s „ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny …

Provoz manipulačních vozíků s vlastním pohonem

Manipulační vozíky s vlastním pohonem a jejich přídavná zařízení mají být používány v souladu se zásadami provozu dle „ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly“ a to jen pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro které je schválena jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci, a v prostředí, pro …

Bezpečnost při bouracích pracích

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu. Musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. O provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Strojní bourání: Krovy …